top of page

Czym jest „trust”? Kluczowe korzyści wynikające z ustanowienia trustu

Updated: Dec 5, 2023

Początki „trustu” można w pewnym sensie wiązać ze starożytnym Rzymem, gdzie istniała podobna konstrukcja prawna, znana jako „fideicommissum”. W tej formie, jedna osoba mogła przekazać majątek innej, z zastrzeżeniem, że zostanie on ostatecznie przekazany dalej, zgodnie z jej życzeniem. Współcześnie, w wielu jurysdykcjach, w tym w Stanach Zjednoczonych, trust jest szczególnym typem umowy, wyznaczającym osobę (powiernika) do zarządzania i administrowania majątkiem zgodnie z instrukcjami zawartymi w akcie założycielskim. Osoba tworząca trust jest nazywana „fundatorem” lub „założycielem”. Beneficjentami są osoby, które otrzymują korzyści z trustu. Zasadniczo, trust nakłada na powiernika (którym może być również założyciel trustu) obowiązek zarządzania majątkiem na rzecz beneficjentów.


Osoby w różnym wieku decydują się na założenie trustu z różnorodnych powodów, lecz przeważnie chodzi o kilka kluczowych celów:

 • Zapewnienie środków do życia dla małżonka i małoletnich dzieci: Trust może być ustanowiony, aby zapewnić finansową stabilność dla rodziny założyciela, szczególnie w przypadku jego przedwczesnej śmierci lub niezdolności do pracy.

 • Zabezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy: Trust może również służyć jako forma ochrony w sytuacji, gdy założyciel stanie się niezdolny do pracy z powodów zdrowotnych lub innych. W takim przypadku, powiernik (może zarządzać majątkiem w trustcie, zapewniając stały dochód dla założyciela.

 • Dystrybucja majątku po śmierci założyciela: Trust jest często wykorzystywany jako narzędzie planowania spadkowego, umożliwiające rozdzielanie majątku w sposób zgodny z życzeniami założyciela. Może to uprościć proces podziału majątku, unikając skomplikowanych i czasochłonnych procedur spadkowych.

 • Optymalizacja podatkowa: Trusty mogą być wykorzystane do minimalizowania obciążeń podatkowych, zarówno dla założyciela, jak i beneficjentów. W niektórych przypadkach, przeniesienie majątku do trustu może pomóc w uniknięciu wysokich podatków od spadków czy darowizn.

Trusty w naszym stanie

W Illinois, podobnie jak w innych stanach USA, osoby fizyczne mają do dyspozycji różne rodzaje trustów, służących do realizacji celów takich jak planowanie spadkowe, ochrona majątku, czy działalność charytatywna. Wśród najpopularniejszych rodzajów trustów w Illinois znajdują się:

 • Revocable Living Trust (Odwołalny Trust): Ten typ trustu oferuje elastyczność, ponieważ można go zmieniać lub odwołać w dowolnym momencie za życia założyciela. Umożliwia on zarządzanie majątkiem w trakcie życia i po śmierci założyciela, pomagając uniknąć skomplikowanego i czasochłonnego procesu spadkowego.

 • Irrevocable Trust (Trust Nieodwołalny): Po ustanowieniu, ten rodzaj trustu staje się nieodwołalny. Pozbawiając założyciela kontroli nad majątkiem w trustcie, oferuje znaczące korzyści podatkowe i ochronę majątku przed wierzycielami.

 • Special Needs Trust (Trust na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami): Ustanawiany w celu zapewnienia opieki i wsparcia dla beneficjenta z niepełnosprawnościami, bez wpływu na jego uprawnienia do świadczeń publicznych.

 • Land Trust (Trust Nieruchomościowy): Pozwala na przeniesienie tytułu własności nieruchomości na powiernika, co może przynieść korzyści w zakresie prywatności i zarządzania nieruchomością.

 • Pet Trust (Trust dla Zwierząt): Ten rodzaj trustu umożliwia zaplanowanie i zapewnienie opieki nad zwierzętami założyciela po jego śmierci, gwarantując, że zwierzęta będą odpowiednio traktowane i utrzymane.

Każdy z tych trustów oferuje unikalne korzyści i jest dostosowany do specyficznych potrzeb i celów założyciela, co czyni je atrakcyjnymi narzędziami w zarządzaniu majątkiem i planowaniu przyszłości. Zaleca się konsultację z doświadczaną kancelarią prawa rodzinnego w celu wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania.


Revocable Living Trust

Revocable Living Trust jest jednym z najbardziej popularnych i korzystnych narzędzi w zakresie planowania majątkowego i zarządzania aktywami. Oferuje on szereg kluczowych korzyści:

 • Uniknięcie lub ograniczenie ryzyka prowadzenia sprawy spadkowej (probate): Trust pozwala na uniknięcie kosztów i czasochłonnego procesu spadkowego. Aktywa w trustcie nie podlegają sądowemu rozporządzeniu po śmierci założyciela, ale automatycznie przechodzą na wskazanych beneficjentów.

 • Elastyczność: Trust odwoływalny jest elastyczny – może być zmieniany lub odwoływany przez założyciela w każdym czasie za jego życia, co umożliwia dostosowanie do zmieniających się okoliczności życiowych lub życzeń założyciela.

 • Prywatność: Trust odwoływalny zapewnia większą prywatność niż testament, który staje się dokumentem publicznym po rozpoczęciu procedury spadkowej. Zawartość trustu zazwyczaj nie jest ujawniana publicznie.

 • Kontynuacja zarządzania: Trust umożliwia płynne przejście zarządzania majątkiem w przypadku niezdolności lub śmierci założyciela. Następca założyciela może przejąć zarządzanie trustem bez potrzeby angażowania sądu.

 • Zarządzanie aktywami na rzecz małoletnich dzieci: Trust umożliwia skuteczne zarządzanie dystrybucją aktywów dla małoletnich dzieci, kontrolując sposób i czas przekazania majątku.

 • Ochrona przed wyzwaniami prawnymi: Trust jest zazwyczaj trudniejszy do zakwestionowania niż testament, co oferuje pewien stopień ochrony przed próbami obalenia postanowień przez niezadowolonych spadkobierców czy beneficjentów.

 • Planowanie na wypadek niezdolności do zarządzania: W przypadku niezdolności założyciela do zarządzania swoim majątkiem, trust może zawierać postanowienia dotyczące sposobu zarządzania jego sprawami, co często nie jest adresowane w testamencie.

 • Unikanie wielokrotnych postępowań spadkowych: Dla osób posiadających nieruchomości w więcej niż jednym stanie, trust może pomóc uniknąć oddzielnych postępowań spadkowych w każdym stanie, co jest procesem znanym jako pomocniczy probate.

Podsumowując, trusty są wszechstronnym narzędziem, które może służyć różnym celom, od zabezpieczenia finansowego rodziny, przez planowanie spadkowe, po optymalizację podatkową. Ze względu na ich elastyczność i możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb, są popularnym wyborem wśród osób poszukujących skutecznych rozwiązań w zarządzaniu majątkiem.

56 views

Recent Posts

See All

Rozmowa z Łukaszem Dudką (Dziennik Związkowy)

W trakcie rozmowy z Łukaszem Dudką (Dziennik Związkowy), Michał Baumert dzieli się szczegółami dotyczącymi swojej kariery, edukacji, doświadczenia zawodowego oraz planami na przyszłość.

Czym jest intercyza i jak ja stosowac

Umowa przedmałżeńska, powszechnie zwana intercyzą lub prenup-em, to prawnie wiążący kontrakt zawierany przez przyszłych małżonków przed zawarciem małżeństwa. Celem umowy przedmałżeńskiej jest ustaleni

تعليقات


bottom of page